วัตถุประสงค์งานนักศึกษา

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานนักศึกษาคาทอลิกไทย

 

1. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของนิสิตนักศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย

2. เพื่อร่วมกันรื้อฟื้น ศึกษา แสวงหา และเสริมสร้างความเข้าใจอนถูกต้อง และมีประสบการณ์กับความเชื่อคาทอลิกที่แท้จริงในการเป็นศาสนาเพื่อชีวิต

3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางศาสนาเพื่อชีวิต

4. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคืในแนวทางเดียวกัน

CUCT photo

CUCT Events

No events
Casino Bonus at bet365 uk