ทิศทางงานนักศึกษาคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2558

ทิศทางงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกประจำการศึกษา 2558

  1. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และกล้าที่จะเริ่มต้นช่วยเหลือผู้อื่น มีความยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองและสังคม
  2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รวมถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม
  3. รู้จักใช้สื่อและข่าวสาร เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและชาญฉลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งปัน ความเสียสละ และการมีจิตอาสา
  5. ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อประโยชน์ของสังคมและเสริมสร้างความสามัคคี
  6. ให้นิสิตนักศึกษาสามารถไตร่ตรอง คัดกรองสื่อและข่าวสารที่ได้รับอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันสังคมในปัจจุบัน

CUCT photo

CUCT Events

No events
Casino Bonus at bet365 uk