สัญลักษณ์นักศึกษา

 

11

 
"เป็นเครื่องหมายกางเขนซ่อนอยู่ในระหว่างรูปหัวใจ 4 ดวง"

 

หัวใจ 4 ดวง หมายถึง วัตถุประสงค์ในการทำงาน 4 ข้อ ของศูนย์ประสานงานฯ

                              อันได้แก่   เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของนิสิตนักศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย

 

                                            เพื่อร่วมกันรื้อฟื้น ศึกษา แสวงหา และเสริมสร้างความเข้าใจอนถูกต้อง และมีประสบการณ์กับความเชื่อ

                                                   คาทอลิกที่แท้จริงในการเป็นศาสนาเพื่อชีวิต

 

                        เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางศาสนาเพื่อชีวิต

 

                   เพื่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคืในแนวทางเดียวกัน

 

                               เครื่องหมายกางเขน หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์ 

 

CUCT photo

CUCT Events

No events
Casino Bonus at bet365 uk