กรรมการศูนย์ประสานงานฯ 2559

จิตตาธิการและคณะกรรมการศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ประจำปีการศึกษา 2559

จิตตาธิการ                         คุณพ่อเบด้า ยาซ์เซาส์, เอส.เจ. (พ่อเบด้า)      
                                      Tel : 081-255-6507

                                      บร.ตรัน ดึ๊ก ฮ่วน (บร.ฮ่วน)
                                      Tel : 062-452-9005

                                      แองเจอลิน สิริมาศ สกุลกันย์ (พี่ทราย)               
                                      Tel : 085-915-5900

คณะกรรมการ

          ประธาน                   แองเจล่าเมเรซี่ สิตานัน อานามนารถ (ครองขวัญ)
                                       Tel : 062-4828841
               

          เลขานุการ                เจนฟรังซิส เดอ ชังตาล คริษฐา อานามนารถ (ใบไม้)

                                      Tel : 092-9571642

CUCT photo

CUCT Events

No events
Casino Bonus at bet365 uk