กรรมการศูนย์ประสานงานฯ 2558 เทอม2

จิตตาธิการและคณะกรรมการศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ประจำปีการศึกษา 2558

 

จิตตาธิการ                         คุณพ่อเบด้า ยาซ์เซาส์, เอส.เจ. (พ่อเบด้า)      
                                      Tel : 081-255-6507

                                     

                                      บร.ตรัน ดึ๊ก ฮ่วน (บร.ฮ่วน)
                                      Tel : 062-452-9005

 

                                      แองเจอลิน สิริมาศ สกุลกันย์ (พี่ทราย)               
                                      Tel : 085-915-5900

คณะกรรมการ

          ประธาน                   ฟรังซิสเซเวียร์ สุพินิจ กอประคอง (กล้วย)
                                       Tel : 083-4969000
               

          เลขานุการ                 มารีอา ชนิกานต์ วงศ์ศรีศาสตร์(นุก)

                                       Tel : 081-1424799
                      

          เหรัญญิก                  แองเจล่าเมเรซี่ สิตานัน อานามนารถ (ครองขวัญ)
                                       Tel : 062-4828841
          
กรรมการ58

 

CUCT photo

CUCT Events

No events
Casino Bonus at bet365 uk