• Home
  • ชมรมคาทอลิกจุฬาฯ

ชมรมคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

cu-club

ชมรมศาสนศึกษา แผนกคาทอลิก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ก่อตั้ง :2499

จิตตาธิการ : คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ธำรงรุจน์ ฮุนตระกูล

ประวัติชมรม : ปีพ.ศ. 2497 คณะนักบวชเยซูอิต ได้เข้ามาประจำในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเริ่มต้นสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ในปัจจุบัน (ภายหลังย้ายไปบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในปี 2501)

กระทั่งพ.ศ. 2499 เกิดการรวมตัวของกลุ่มนิสิตนักศึกษาคาทอลิกในแต่ละมหาวิทยาลัยขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการรวมกลุ่มเล็กๆของนิสิตคาทอลิกจุฬาฯในปี 2499 พัฒนามาจนเป็นชมรมดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (พ.ศ.2552) ร่วม 50 กว่าปีแล้ว แต่ก็น่าอัศจรรย์ใจ ที่แม้ว่าประชากรไทยที่เป็นคาทอลิก มีเพียงร้อยละ 0.49 แต่ในรั้วจามจุรีแห่งนี้ ชมรมคาทอลิก ก็มีสมาชิกสืบทอดงานของพระมาอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นพระพรพิเศษจริงๆ

สมาชิกชมรมหลายต่อหลายคน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประสบความสำเร็จในสังคม เป็นแบบอย่างของคริสตชนที่ดี บ้างก็ได้รับกระแสเรียกนักบวช เป็นนักบวชของคณะต่างๆ

คณะเยซูอิต มีบทบาทสำคัญกับชมรมมาก ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน มีคุณพ่อมหาร์โซโน โปรโบ, เอสเจ เป็นจิตตาธิการ ศูนย์กลางฯ นี้ เป็นเครือข่ายของชมรมคาทอลิกในแต่ละสถาบันทั่วประเทศ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเสมอๆ

จิตตาธิการของชมรมคือ คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์ เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน ซึ่งดูแลชมรมมานานหลายสิบปีแล้ว ตั้งแต่สมัยคุณพ่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และยังดูแลอยู่มาจนถึงปัจจุบัน และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศาสนศึกษา คือ อาจารย์ธำรงรุจน์ ฮุนตระกูล จากคณะวิทยาศาสตร์

แม้ชมรมคาทอลิกจะเป็นชมรมเล็กๆของจุฬาฯ เป็นจุดน้อยๆของพระศาสนจักร แต่ก็คงเป็นเหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งในสวนดอกไม้ที่สวยงาม แม้จะไม่มีคุณค่ามากมาย แต่การดำรงอยู่ของชมรมก็มีความหมาย อย่างน้อยก็สำหรับเจ้าของสวน ที่รดน้ำและดูแลดอกไม้ดอกนี้มานานกว่าครึ่งศตวรรษ

 

จุดประสงค์และนโยบายของชมรมคาทอลิก

1.  มุ่งเน้นการสานต่อและพัฒนากิจกรรมที่ดี และสรรสร้างกิจกรรมใหม่ที่มีประโยชน์ ภายใต้กรอบนโยบาย หลักขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. สนับสนุนให้นิสิตพัฒนาความรู้ และแนวคิดตามศาสตร์ที่ศึกษาผ่านทางกิจกรรม และหลักคำสอนของคริสต์ศาสนา

3. พัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบตามหลักประชาธิปไตย รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

4. สร้างเครือข่ายนิสิตคาทอลิกระหว่างสถาบัน เพื่อจะได้รู้จักความหมายของมิตรภาพและการแบ่งปัน

5. ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีตามหลักของคริสต์ศาสนา  เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

websitehttp://catholicchula.spaces.live.com

Facebook: http://www.facebook.com/catholicchula

 

CUCT photo

CUCT Events

No events
Casino Bonus at bet365 uk