• Home
  • กลุ่มนักศึกษาคาทอลิก เชียงใหม่

กลุ่มนักศึกษาคาทอลิก เชียงใหม่

ประวัติชมรม ชมรมนักศึกษาคาทอลิก เชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นมากว่า ๔๐ ปี แล้วที่สวนเจ็ดริน โดยพระสังฆราชประมุขสังฆมลฑลเชียงใหม่ได้เชิญให้คณะเยสุอิตมาทำงานกับนิสิต นักศึกษา เพื่อให้นิสิตนักศึกษาคาทอลิกที่ศึกษาอยู่ตามสถาบันระดับอุดมศึกษาในเขา จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิด ความฝัน แลกเปลี่ยนถกเถียงและเสวนาในเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาตามหลักคำสอนขององค์พระเยซูเจ้า

จุดประสงค์ของงานอภิบาลนิสิตนักศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย เป็นไปเพื่อการพัฒนานักศึกษาคาทอลิก

  1. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของนักศึกษา
  2. ฟื้นฟู เสริมสร้าง ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในตนเองและในศาสนาที่ถูกต้อง
  3. สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนต่อสังคม
  4. ติดต่อ-ประสานงานกับองค์กรภายนอกที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน โดยเป็นไปตามแนวทาง-จิตตารมณ์ของคาทอลิกที่ถูกต้อง

ที่อยู่ : ศูนย์นักศึกษาคาทอลิกเชียงใหม่(ภาคเหนือ) ที่ สวนเจ็ดริน [The Seven Fountains]

97 ถ. ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

Tel : 053 211076

email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

websitehttp://catholicstudentsnorth.wordpress.com/

CUCT photo

CUCT Events

No events
Casino Bonus at bet365 uk