โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง

โ ล ก เ ป ลี่ ย น ไ ป

เ มื่ อ ใ จ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

 

“If you want to change your life, change your mind.”

หากเธอปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงชีวิต เพียงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเธอ T.

 


 

 

“You must be the change you wish to see in the world.”

คุณต้องเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณปรารถนาจะได้เห็นในโลกใบนี้

Mahatma Gandhi

 


 

 

“Open your arms to change, but don't let go of your values.”

จงอ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลง แต่อย่าละเลยคุณค่าของตน
Dalai Lama


 

 

“Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything.”

ความก้าวหน้าจะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการเปลี่ยนแปลง และบรรดาผู้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของตน จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย

George Bernard Shaw


 

 

"Change is the end result of all true learning."

ความเปลี่ยนแปลงคือผลลัพธ์สุดท้ายของการเรียนรู้ที่แท้ทั้งปวง

Leo Buscaglia


 

 

“The most significant change in a person's life is a change of attitude. Right attitudes produce right actions.”

การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของคนๆหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทัศนคติที่ชอบก็จะก่อให้เกิดการกระทำที่ชอบ

Willam J. Johnston


 

 

“Any change, even a change for the better, is always accompanied by drawbacks and discomforts.”

การเปลี่ยนแปลงใดๆ แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มักจะเกิดขึ้นโดยมีความคับข้องใจและการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างควบคู่กันไปเสมอ

Arnold Bennett


 

 

“The first step toward change is acceptance. Once you accept yourself, you open the door to change. That's all you have to do. Change is not something you do, it's something you allow.”

ย่างก้าวแรกสู่ความเปลี่ยนแปลง คือการยอมรับ เมื่อตัวคุณยอมรับแล้ว ก็แปลว่าคุณได้เปิดประตูสู่ความเปลี่ยนแปลง และนั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องทำ การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อะไรบางอย่างที่ต้องกระทำ หากแต่เป็นอะไรบางสิ่งที่คุณยอมให้เกิดขึ้น

Will Garcia

 


 

 

มาร่วมเปลี่ยนโลก ด้วยใจไปพร้อมๆ กับเรา

 

ในวันที่ 24 – 29 กรกฎาคม 2017

 

ณ บ้านภาวนาทาบอร์ จ.กาญจนบุรี

รับสมัคร 12 – 19 กรกฎาคม 2017

 

Continue Reading

ค่ายอาสาพัฒนาฯ ตอน สุข...ที่ตาก

♠ สุข...ที่ตาก 

ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ จากทุกสถาบันร่วมออกเดินทางไปกับเรา

ค่ายอาสาพัฒนา บ้านเซเวียร์

ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"

บ้านตะโป๊ะปู่ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก

ในวันที่ 11- 26 มิถุนายน 2560

(รับจำนวนจำกัดนะครับ)

 

Continue Reading

Inside Out

-·• Inside Out •·-

เคยสงสัยมั้ยว่าการเรียนภายในทุกวันนี้เราเรียนไป เพื่ออะไร เพื่อใคร เพื่อตนเอง เพื่อคนอื่น หรือเพื่อสังคม...

หรือถ้าเพื่อน ๆ ท้อกับการเรียนในปัจจุบันก็มาค่ายเราสิ

ค่ายที่จะเพื่อนๆพาไปหาคำตอบกันว่า

"ฉันเรียนไปเพื่อ..."

ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2017

ณ บ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม

รับสมัคร 3 – 13 กุมภาพันธ์ 2017

 

Continue Reading

CUCT photo

CUCT Events

No events
Casino Bonus at bet365 uk