บ้านใส่ใจ carefor.org

สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ทำงาน & สังคม

We have 1064 friends Online

วงกลองและกลองบำบัด Drum Circle มีประโยชน์อย่างไร


วันนี้ผมมีโอกาสมาแบ่งปันเรื่อง วงกลองและกลองบำบัด Drum Circle ดีใจที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้คนครับ ขอบคุณทีมงาน Good Life ชีวิตดี๊ดีทุกท่าน และพิธีกร คุณหนูเล็ก ฉัตริษา ศรีสานติวงศ์ และ คุณปุ้ย พิมลวรรณ หุ่นทองคำ มากๆครับ

ประโยชน์ 16 ประการของการร่วมวงกลอง Drum Circle

1.เสริมสร้างความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันในครอบครัว กลุ่ม ที่ทำงาน องค์กร และชุมชน

2.พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การประสานงาน แก้ปัญหาร่วมกันในรูปแบบใหม่

3.เสริมพลังในการทำงานร่วมกัน การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ทั้งส่วนบุคคลและร่วมกันเป็นทีม

5.สื่อสารกับผู้อื่น ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น

6.พัฒนาความเชี่อมโยงของตนเองกับผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติ

7.สร้างความสนุกสนาน, อารมณ์ดีขึ้น, ลดความเครียดและแผลทางใจ

8.ช่วยพัฒนาการค้นพบ ยอมรับ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

9.ปลดปล่อยอารมณ์ทางลบ, ลดความวิตกกังวล, ลดความเศร้า

10.ลดความดันโลหิต, ลดบาดแผลทางอารมณ์และจิตใจ

11.เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย, เพิ่มเซลล์ต้านมะเร็งและเชื้อไวรัส

12.เกิดความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้น

13.ช่วยฝึกฝนร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สมาธิ การอยู่กับปัจจุบัน

14.ลดอุปสรรคในการทำงานระหว่างพนักงาน

15.ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงาน

16.พนักงานทำงานได้ดีขึ้น, เพิ่มผลผลิต และคุณภาพของงาน